ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 (ติดกับวัดอู่ตะเภา)  ตำบลหนองไม้แดง  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

         เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

                           ชั้นอนุบาล 1                    เปิดสอน                  1  ห้องเรียน 
                           ชั้นอนุบาล 2 - 3               เปิดสอน ชั้นละ        5  ห้องเรียน

                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   เปิดสอน ชั้นละ        5  ห้องเรียน
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  เปิดสอน ชั้นละ        4  ห้องเรียน

                                                                   รวม                     38  ห้องเรียน

                           
มีนักเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย..2560)            1,147  คน