กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศึกษา ภูหนองโอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0801775947
อีเมล์ : sueksa@anuban-utapao.ac.th
ที่อยู่ :
31 หมู 6 บ้านลาดหอคำ ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ
2554 มัธยมศึกษาปีทีุ่ 6 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
2559 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล