ปฐมวัย

นางอุไรรัตน์ สุริยะสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาลินี วรรณโกมล
ครู คศ.3

นางสาวบรรจง บุตรชารี

นางอาภาพรรณ มานะคิด
ครู คศ.3

นางสาวสุธัญญา เมรี

นางสาวกัลยาณี คำแก้ว

นางณัฐฐากุล ศรีวิพัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวดวงฤทัย มาลีหวล

นางสาวสุกานดา ศรีไพโรจน์

นางสาวมิ่งสมร ศรีประสิทธิ์