กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมาลินี ทิศกระโทก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาววรรณี หิรัญญากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1