กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมาลินี ทิศกระโทก

นางสาววรรณี หิรัญญากร