ประถมศึกษา

นางสาวปราณปรียา ศรีบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้าประถมศึกษา

นางสาวปิยวรรณ ศรีงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2