กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเกษราภรณ์ ถูกธรรม

นางสาวอรทิพย์ โคตะวินนท์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวบุษบา มุงเพีย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวศิริมาศ รัตนะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกิตติญา แก้วสว่าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสกาวลักษณ์ สิงห์ชา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายจิรายุ สีลาที
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายสุพจน์ ไชยลือชา

นางสาว