กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพศาล เจริญสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนภาวรรณ สากร

นางสาวภูริชญา เกีรติบุญญาฤทธิ์

นายธีระนันท์ เนื่องจำนงค์

นางสาวศุภรดา พวงพุ่ม