กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางปรอยฝน ยศเมฆ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีระพงษ์ บางข่า