กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณัชชา จิตต์อารีย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววรษมน ยอดเพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1