กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณัชชา จิตต์อารีย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววรษมน ยอดเพชร