กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกรรนิกร ห่อคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกนิษฐา ตั้งศิริกุล
ครูผู้ช่วย

นายคฑาวุธ ไชยคีรี
ครูผู้ช่วย

นายธีรเดช ร้อยศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีพร สมทิพย์
ครูผู้ช่วย

นายศึกษา ภูหนองโอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภาวี ศรชูชีพ