กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมยุรา สายยืด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเกียรติศักดิ์ ชมภูราช

นางสาวชนากานต์ สายวงศ์

นางสาวเพ็ญนภา แม่นยำ

นางสาวดุษฎี สุขนวล

นางสาวจินตนา กลิ่นศรีสุข